Hrvatske-Novine.com · Komentari i vidjenja · Jutarnji · Vecernji · HINA · Kritike vlasti
Istra · Dalmacija · Zagreb ·
·Hrvatske novine su kritika loših stvari i događanja u današnjoj Hrvatskoj. Ukoliko želite čitati pohvale i hvalospjeve slušajte hrvatski radio i televizijske postaje u vrijeme kada političari govore o svojim uspjesima. Mi otvoreno govorimo o pljački (bez obzira ako je pokrivena odlukama sudova).
   About Us |  Info |  Kategorije |  Tekstovi |   English | Deutsche
rolex replica

Kategorije
Važne teme
Grupa Pi-5
Povijest privatizacije
Istra

 Istra na webu

   Istra vijesti na webu
 
Dalmacija
Zagreb
Turizam
Posao
  Poslovni prostor
  Dionice
  Cijene Dionica
Hrvatske-novine.com
Tekstova: (108) Svi tekstovi...

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Grad Vukovar daje povlastice poduzetnicima 

POVLASTICE OD STRANE GRADA Vukovara
ZAGREB 

NAstavljamo s tekstovima o povlasticama vezana uz business u gradu Vukovaru
IV - POVLASTICE OD STRANE GRADA
Odlukom o porezima Grada Vukovara plaćanje poreza na tvrtku oslobođeni su: novi poduzetnici koji ujedno i zapošljavaju ,u razdoblju do tri godine, postojeći poduzetnici koji povećavaju zapošljavanje,u razdoblju do tri godine. Rješenje o oslobađanju plaćanja poreza donosi Gradsko poglavarstvo na zahtjev poduzetnika koji udovolji uvjetima iz stavka 1.ovog članka. Grad Vukovar subvenionira kamatnu stopu od 1% za sve poduzetničke projekte realizirane po programu Poduzetnik 2, osim za one iz djelatnosti trgovine i ugostiteljstva i za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita korištenih za slične namjere. mogućnost plaćanja komunalnog doprinosa u više obroka niska cijena naknade i drugih pristojbi
KOMENTAR hrvatskih novina je samo ovaj: Je se pretrgoše od posla! 


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  9.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1189 Rec:1  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Teme vezane uz gospodarstvo grada Vukovara i pokretanje gospodarstva nakon predugog vremena zatišja 

CARINSKE povlastice vezane uz Vukovarsko gospodarstvo
ZAGREB 

Vukovarsko gospodarstvo i carinske olakšice
III - CARINSKE povlastice
Prema Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01) i Pravilniku o korištenju carinske povlastice pri uvozu inicijalne opreme za obnovu i razvoj Grada Vukovara (NN 73/01), na uvoz inicijalne opreme koja je potrebna kao uvjet optimalnog obavljanja gospodarskih aktivnosti pravnih i fizičkih osoba registriranih u Gradu Vukovaru, te obavljanja društvenih djelatnosti, ne plaća se carina. Inicijalni uvoz opreme odnosi se na razdoblje od pet godina od datuma uvoza. Korisnici carinske povlastice mogu biti: trgovačka društva i trgovci pojedinci koji obavljaju gospodarsku ili sličnu djelatnost sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Vukovara,
ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost na području Grada Vukovara, samostalni poduzetnici (obrtnici) sa prebivalištem i mjestom obavljanja djelatnosti, na području Grada Vukovara, osobe koje obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost (odvjetnici, liječnici i dr.) s prebivalištem i mjestom obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara, te poljoprivrednici sa prebivalištem na području Grada Vukovara, koji su korisnici ili vlasnici poljoprivrednog zemljišta i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada Vukovara. Korisnik podnosi pismeni zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka s podacima o korisniku povlastice, opisom djelatnosti za čije je optimalno obavljanje neophodna inicijalna oprema (izvod iz registra Trgovačkog suda, obrtnica ili drugi odgovarajući akt o obavljanju djelatnosti, odnosno isprava o pravnom poslu temeljem kojeg koristi poljoprivredno zemljište), te popis inicijalne opreme s tarifnim oznakama prema Carinskoj tarifi, nazivima, količinom i vrijednosti u valuti. Akt o suglasnosti Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, korisnik carinske povlastice podnosi Carinskoj ispostavi Vukovar, koja vodi evidenciju o ostvarivanju povlastice. Oprema uvezena uz oslobađanje od plaćanja carine ne smije se prodati ili otuđiti po drugoj osnovi, posuditi, dati drugome na uporabu, u zalog, najam ili dati kao osiguranje druge obveze prije isteka roka od pet godina od dana uvoznog carinjenja, bez prethodne pismene obavijesti Carinskoj upravi o tome i prije izvršenja obračuna carine i plaćanja carinskog duga. U protivnome, carina će se obračunati po stopi koja se primjenjuje na dan nastupa tih okolnosti, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju je na taj dan utvrdila ili prihvatila carinarnica. 


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  9.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1188 Rec:2  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Kako vratiti normalan život u Vukovar i pokrenuti gospodarski točak u Vukovaru 

Vukovar i povlastice za tvrtke i gospodarstvo
ZAGREB 

Nastavak tekstova o povlasticama u gradu Vukovaru
II - POVRAT UPLAĆENIH DOPRINOSA
Naputkom o ostvarivanju prava na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje uplate poslodavci sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas (NN 49/02 – objavljen 03.05.2002.g.) uređuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava sukladno Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o primjeni poticajnih mjera na području grada Iloka, općine Tovarnik i općine Lovas (NN 24/02). Poslodavcem koji ostvaruje pravo na povrat uplaćenih doprinosa ne smatra se poslodavac kojemu se izdaci za plaću odnosno djelatnost osiguravaju:- u državnom proračunu - u proračunu jedinica lokalne samouprave, - u izvanproračunskim fondovima. Pravo na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zaposlenike s prijavljenim prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas ostvaruje poslodavac koji ima registrirano sjedište, odnosno prebivalište na istim područjima, te fizička osoba koja ima registriranu djelatnost i prebivalište na područjima grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas. Pravo na povrat uplaćenih doprinosa poslodavci ostvaruju od dana 24. svibnja 2001., a ne i na povrat doprinosa koje su morali platiti do 24. svibnja 2001. bez obzira što su te doprinose platili nakon stupanja na snagu toga Zakona. Pravo na povrat uplaćenih doprinosa ne odnosi se na uplatu mirovinskog doprinosa po osnovi kapitalizirane i individualizirane štednje II. stupnja. Poslodavci podnose zahtjev za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa na obrascu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Područnoj službi Vukovar i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Područnom uredu Vinkovci. Zahtjevu se prilaže sudski ili drugi odgovarajući akt o registraciji ili odobrenju o obavljanju poslovne djelatnosti (izvod iz registra Trgovačkog suda, obrtnica ili drugi odgovarajući akt o obavljanju djelatnosti) i preslika osobne iskaznice. FINA će na temelju dostavljenih zahtjeva, a na teret računa državnog proračuna, izvršiti povrat doprinosa poslodavcima. 


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  9.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1187 Rec:3  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Gospodarska stranka grada Vukovara poziva zainteresirane za suradnju 

Gospodarska stranka grada Vukovara
ZAGREB 

Gospodarska stranka grada Vukovara poslala nam je email s privicima koje objavljujemo uz poziv zainteresiranima da ih kontaktiraju. Ovdje je samo dio koji je vezan uz poreske povlastice.
Pregled gospodarskih povlastica u gradu vukovaru
I - POREZNE povlastice
Prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04) , porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara, oslobođeni su plaćanja poreza na dobit u razdoblju od deset godina od početka primjene ovog Zakona(od 1.01.2005. do 01.01.2015.godine). Smatra se da porezni obveznik zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja Grada Vukovara, ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju. Prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04) ,za obavljanje djelatnosti u slobodnim zonama na području Vukovarsko-srijemske županije ne plaća se porez na dobit deset godina od početka primjene ovog Zakona (od 01.01.2005. do 01.01.2015.godine). Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04) obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i/ili brdsko planinskim područjima najmanje devet (9) mjeseci u poreznom razdoblju, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak deset (10) godina od dana početka primjene ovoga Zakona, (od 1.01.2005. do 01.01.2015.godine) a nakon toga porez na dohodak im se umanjuje za 75%.) Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04) rezidentima koji imaju prebivalište i borave na na području posebne državne skrbi prve skupine (Grad Vukovar) osobni odbitak priznaje se u iznosu od 3.840,00 kuna u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, a tijekom poreznog razdoblja koristi se osobni odbitak od 1.600,00 kuna. Osobni odbitak za djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji s prebivalištem i boravištem u Gradu Vukovaru, utvrđuje se prema visini osnovnog osobnog odbitka. Prema Zakonu o područjima od posebne državne skrbi (NN 26/03-pročišćeni tekst i 42/05), na promet i stjecanje nekretnina koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi ne plaća se porez na promet nekretninama: kad fizička osoba kupovinom prijavljuje ili mijenja prebivalište unutar tog područja
kad pravna osoba prodaje nekretnine na području posebne državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti. Porez se plaća ako se nekretnina otuđi ili se djelatnost prestane obavljati, ili naseljenik promijeni prebivalište izvan tog područja u roku 10 godina od dana nabave nekretnine. Fizičke osobe s prebivalištem na područjima od posebne državne skrbi ne plaćaju porez na nasljedstva i darovanja, ako su predmet nasljeđivanja ili darovanja nekretnine koje se nalaze na tom području.
Komentar Hrvatskih novina je slijedeći: Što vrijede povlastice ako nitko ne zna za njih ili ih ne koristi. Stoga se pozivaju zainteresirani da dodju do više informacija.  


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  9.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1186 Rec:4  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Ekonomska stabilnost - Koliko je sigurna mirovina iz mirovinskih stupova u Hrvatskoj 

Povećanje izdvajanja za drugi mirovinski stup
ZAGREB 

Na prvi pogled se čini da su sve interesne stranke (fond menađeri, regulatori, političari, provoditelji reforme) za povećanje stope izdvajanja za drugi mirovinski stup. Političari su čak i obećali povećati stope koje su trenutno 5%. HDZ je i u programu naznačio da postoji mogućnost povećanja doprinosa za drugi mirovinski stup sukladno s gospodarskim kretanjima. Kako bi potaknuli ulaganje u treći mirovinski stup i samim time i buduće povećanje mirovina, u HDZ-u obećavaju i uvođenje poreznih olakšica za poslodavce. S druge je strane konkretniji SDP koji bi do kraja mandata povećao izdvajanja za drugi mirovinski stup na 10%, ali nije poznato da li bi se to dogodilo postepeno ili jednokratno. Svi se slažu da bi trebalo povećati stope izdvajanja barem na 7%, a smatra se i da bi se to moglo postići i bez općeg fiskalnog opterećenja tako što bi se vršile neke preraspodjele u buđetu. Jedan od prijedloga je i da se spoje društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te da se time izbjegnu neracionalni troškovi. 


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Mara A T,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  7.12.2007. 
Tema :: Ekonomska stabilnost  ID#1178 Rec:5  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Dionice instituta građvinarstva 

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE NAMJERAVA PRUZETI POSLOVNI CENTAR ZAMET
ZAGREB 

Institut građevinarstva Hrvatske ima 100 % udio u Poslovnom centru Zamet. Upravo zbog toga, prema zakonu, IGH ne treba odobrenje glavne skupštine za pripajanje Poslovnog centra Zamet. Zagrebačkoj burzi je Uprava IGH javila da Institut građevinara Hrvatske želi prisvojiti Poslovni centar Zamet. Dioničari Instituta građevinara imaju pravo tražiti da se sazove Glavna skupština koja će dlučti o davanju odobrenja za pripajanje. To pravo imaju dioničari koji imaju pojedinačno ili još s nekim 20 % temeljnog kapitala Instituta građevinara Hrvatske. Zbog toga je IGH obavijesti dioničare i pozvao ih da mu u roku od 10 dana odgovore da li žele sazvati Glavnu skupštinu ili ne zbog odobrenja za pripajanje. Dionice Instituta građevinara Hrvatske prema zadnjim obavijestima koje su dane jučer vrijede 5,7 % više nego u utorak, tj. cijena jedne dionice IGH vrijedi 12.525 kuna. 


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Mara A T,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  6.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1169 Rec:6  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Gore dole, od izbora do sastavljanja vlade 

VRIJEDNOST DIONICA RASTE
ZAGREB 

Nekoliko dana nakon izbora zaustavilo se vrtoglavo padanje cijena dionica u Hrvatskoj. Posljednjih dana su cijena dionica bile uglavnom stabilne. Čak je i redovni promet oko 14 i pol sati bio veći od 74 miljuna kuna. Dioničari Crobexa, IGH-a, HT-a, Atlantske plovidbe, INA, Ingre,Magme, Končara EI, Podravke i Ericssona NT danas sigurno zadovoljno trljaju ruke. U srijedu oko 14 i pol sati na Zgrebačkoj burzi vrijednost Crobex dionica je iznosila 4.815,5 bodova, šta je za razliku od utorka više za 2,6%. Dionice Instituta građevinara Hrvatske u isto to vrijeme vrijede 5,7 % više nego u utorak, tj. cijena jedne dionice IGH vrijedi 12.525 kuna. Vrijednost HT-ovih dionica je porasla za 1,1 %, tj. vrijednost HT-ove dionice sada iznosi 340,10 kuna.
Vrijednost dionica Atlantske plovidbe je porasla za 3,1%, te sada iznosi 3.350 kuna. INA dionice su porasle na 2.550 kuna , tj. za 3% od utorka. Rast od 4,8 % postigle su dionice Ingre, te sada cijena jedne dionice Ingre iznosi 52.000 kuna. Vrijednost dionica Magme su porasle za 3 %, što znači da sada jedna dionica Magme vrijedi gotovo 280 kuna. Dionice Ericssona su porasle za 4,2%. Vrijednost dionica Končara EI su porasle za 4,9 %. Cijena dionica Podravke su narasle za +2,8% u odnosu na vrijednost dionice u utorak.  


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Mara A T,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  6.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1168 Rec:7  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Milijarde eura u nekretninama 

PRAVNE OSOBE U HRVATSKOJ 2006.GODINE INVESTIRALE OKO 71 MILIJARDE KUNA
ZAGREB 

2006. godine ukupan iznos investiran u dugotrajne imovine je iznosio oko 7 milijardi kuna. To je za 20 % više nego što se je investiralo u 2005.godini. Najviše se je investiralo u građevinske radove (52%), zatim u opremu (37%) i ostalo(11%). Točnije u opremu se je investiralo 26 milijardi kuna, a u ostalih 11% 8 milijardi kuna. U dugotrajnu imovinu se investiralo 18 % više nego što se investiralo u 2005.godini.
U poslovanju nekretninama je ostvarena najveća investitorska djelatnost. U poslovanju s nekretninama je ostvaren iznos od 9 milijardi kuna, što iznosi 13 % investitorskih djelatnosti. U trgovini je udio iznosio 12 %.U prerađivačkoj industriji 12,4 %.
Dakel radi se o iznosima od oko 9 milijardi kuna. 2006.godine je najveći udio investiran prema namjeni investiranja u građevinarstvo (16 % , što je oko 9,7 milijardi kuna), prijevoz, sladištenje i veze (12 % što iznosi 7 miljardi kuna), te u trgovinu (11%).  


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Mara A T,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  5.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1165 Rec:8  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Magma u ekspanziji 

MAGMA PRUZELA VLASNIČKI UDIO MPC HOLDING KOZMOLINA
ZAGREB 

Beogradska tvrta MPC Holding Kozmolina koja je već godinama vodeći zastupnik proizvođača igračaka ( Lego, Mattel, Crayola, Ravensburger, Nikko itd.) potpisala je ugovor sa Magmom. S tim ugovorom Magma pruzima vlasnički udio MPC Holding Kozmolina. Magma će početkom 2008. godine pruzeti distribuciju proizvođača igračka Hasbro za Albaniju,Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Srbiju. Hasbro proizvođač igračaka ima za 2006.godinu ukupno prihod 3 milijarde američkih dolara. MPC Holding je jedna od pet vodećih tvrtki za maloprodaju i distribuciju igračaka u Srbiji. U sustavu MPC Holdinga djeluje i MPC Holding Kozmolina. MPC Holding Kozmolina već 10 godina zastupa proizvođače igračka i to: Mattel ,Barbie, Macchbox, Fisherprice, Lego, Ravensburger, Nikko, Crayola, Wader, Zapf , New Born. Vjerojatno će se ove aktivnosti uočiti i na cijeni dionica Magme. 


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Mara A T,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  5.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1164 Rec:9  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Gospodarstvo  -  Više èlanaka iz kategorije :: Gospodarstvo
Više èlanaka iz iste grupe...Croatian Business - Tvornice namještaja u Hrvatskoj 

ANCONA GRADI JOŠ JEDNU TVORNICU U ĐAKOVU
ZAGREB 

U Đakovu će Ancona graditi još jednu tvornicu namještaja odmah do postojećeg pogona. 1. veljače 2008. godine će početi gradnja, te se planira završetak do kraja lipnja 2008. godine. Nova tvornica će imati istu kvadraturu baš kao i postojeća, što je negdje oko 2500 kvadratnih metara. Ancona je hrvatski proizvođač kuhinja i modernog pokućanstva. Ancona je do listopada ove godine povećala ukupni prihod za oko 25% u odnosu na to isto razdoblje prošle godine, te sad ima ukupni prihod oko 20 milijuna kuna. Ancona je puno uložila u otvaranje novih inozemnih tržišta(Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija). Izoz je povećan za 2 milijuna kuna u odnosu na 2005. godinu. Ove godine ima 80 radnika, dok je 2002. godine imala 18 zaposlenih. Porta Ancona je osnovana u kolovozu ove godine kao tvrtka-kćer, te sa Ancona ima proširen proizvodni asortiman na proizvodnju sobnih vrata, usluge lakiranja, prešanja te furniranja. Porta Ancona ima 15 zaposlenih. Do sada su mjesečno proizvodili 400 kuhinja, što će se otvorenjem još jedne tvornice udvostručiti, te će se i broj radnika povećati. 


***************
Tekst iz kategorije: Gospodarstvo,  autor teksta: Mara A T,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  4.12.2007. 
Tema :: Croatian Business  ID#1161 Rec:10  RB0
Izvor teksta
Page 3 of 11: <<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>>  
.... Pronadjeno tekstova: 108
Aproved by IMS.
Right menu
Novo na portalu

Novosti
 

 
Vijesti

Prostor za vijesti
 

 
Govorne vijesti

Poruka administratora
 
Informacije

Klik na sliku za govor


 
Zanimljivosti
Internet oglačavanje

Tvrtke
 

 
Upomoć!!!

Crveni križ
Hrvatske

 

 
Privatizacija Arenaturista

Povijest privatizacije
Arenaturist

 

 
Ostali linkovi
Tražilice

Tražilice za nekretnine:
 

 
RSS kanali

Hrvatske novine
RSS

 

 
Tekstove kreiraju
  Linkovi na oglase:
NEKRETNINE

HRV.- Real Estate
ENG. -
Real Estate
GER. - Real Estate
  Iz svijeta
cnn.com
bbc.com
    Oglasni prostor
Nema oglasa
Bezoglasni prostor
Za postavljenje banera za udruge i neprofitnih organizacija pošaljite baner i URL na email!
    RSS  Novine   
Zadnji tekstovi: RSS Hrvatskih Novina
A  B  C  Č  Ć  D    E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž  |   Hrvatske-novine |
Copyright © Hrvatske-Novine.com 2005.-2008. - Powered by Macronet software engine
Hrvatske Novine