Hrvatske-Novine.com · Komentari i vidjenja · Jutarnji · Vecernji · HINA · Kritike vlasti
Istra · Dalmacija · Zagreb ·
·Hrvatske novine su kritika loših stvari i događanja u današnjoj Hrvatskoj. Ukoliko želite čitati pohvale i hvalospjeve slušajte hrvatski radio i televizijske postaje u vrijeme kada političari govore o svojim uspjesima. Mi otvoreno govorimo o pljački (bez obzira ako je pokrivena odlukama sudova).
   About Us |  Info |  Kategorije |  Tekstovi |   English | Deutsche
rolex replica

Kategorije
Važne teme
Grupa Pi-5
Povijest privatizacije
Istra

 Istra na webu

   Istra vijesti na webu
 
Dalmacija
Zagreb
Turizam
Posao
  Poslovni prostor
  Dionice
  Cijene Dionica
Hrvatske-novine.com
Tekstova: (12) Svi tekstovi...

Kategorija: Zakoni u Republici Hrvatskoj  -  Više èlanaka iz kategorije :: Zakoni u Republici Hrvatskoj
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom Narodne novine br. 69 6. 6. 2005. 

Rad na računalu i zakon
ZAGREB 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
1354
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96 i 114/03) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi
PRAVILNIK
O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA PRI RADU S RAČUNALOM

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom.
Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na rad kod kuće radnika ili u drugom prostoru, koji nije prostor poslodavca.

Članak 2.
Radno mjesto s računalom ne smije biti izvor opasnosti od ozljede i oštećenja zdravlja radnika.
Zahtjevi u pogledu osiguranja uvjeta za rad na siguran način na radnom mjestu s računalom utvrđeni su u Prilogu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.
Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:
a) »zaslon« je svaki računalni alfanumerički ili grafički zaslon bez obzira na način prikazivanja;
b) »radno mjesto s računalom« obuhvaća:
– računalo sa zaslonom, tipkovnicu i/ili napravu za unošenje i/ili programsku opremu, koja predstavlja vezu između uređaja i radnika,
– dodatnu opremu
– vanjske jedinice koje imaju disketni ili drugi pogon, telefon, modem, pisač itd.,
– držač za predloške,
– radni stolac,
– radni stol ili radnu površinu,
– okruženje koje ima neposredni utjecaj na radno mjesto,
– radne zadatke radnika,
c) »radnik« je osoba koja pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

Članak 4.
Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na:
a) vozačke kabine i kabine iz kojih se upravlja vozilima ili strojevima,
b) računalne sustave na prijevoznim sredstvima,
c) računalne sustave koji su namijenjeni javnoj uporabi,
d) prenosiva računala koji nisu predviđena za stalni rad na radnom mjestu,
e) računske strojeve, blagajne i opremu s malim zaslonom, koji prikazuju podatke ili rezultate mjerenja i koji su pomoćno sredstvo za određene radne operacije,
f) pisaće strojeve uobičajenih konstrukcija s malim zaslonom.

II. OBVEZE POSLODAVCA
Članak 5.
Poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s računalom, imajući u vidu moguće opasnosti od narušava nja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamičkog i psihičkog napora.
Poslodavac mora na temelju procjene opasnosti, provesti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, pri čemu treba uzeti u obzir posebne i/ili kombinirane učinke utvrđenih opasnosti i štetnosti.
Poslodavci koji zapošljavaju do 50 radnika mogu sami izraditi procjenu opasnosti vezano uz rad s računalom, koju na ovjeru dostavljaju ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu za zaštitu na radu, a poslodavci koji zapošljavaju preko 50 radnika u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene opasnosti.

Članak 6.
Poslodavac mora osigurati da radna mjesta odgovaraju zahtjevima navedenim u Prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 7.
Poslodavac mora osigurati da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom, posebice s mjerama koje su poduzete na temelju članaka 5., 6. i 8. ovog Pravilnika.
Poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.

Članak 8.
Kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom poslodavac mora na temelju mjera iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa zaslonom tijekom rada periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, odnosno radnik nema spontanih prekida tijekom rada, poslodavac mu ovisno o težini radnih zadataka i posljedičnog vidnog i statodinamičnog napora tijekom svakog sata rada mora osigurati odmore u trajanju od najmanje 5 minuta i organizirati vježbe rasterećenja.
Način provedbe odmora i vježbi mora biti primjeren stručnim doktrinama sukladno preporukama specijalista medicine rada.

Članak 9.
Poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mjestu, uključujući i važnost promjene aktivnosti odnosno odmora, te njegovo odvijanje, s posebnim naglaskom na specifične opasnosti tog radnog mjesta.
Osim informiranja radnika prema stavku 1. ovoga članka, poslodavac se mora savjetovati s radnicima o svim važnim pitanjima u svezi sa sigurnosti i zdravljem na radnom mjestu, na način i u opsegu koji su utvrđeni Zakonom o zaštiti na radu.

Članak 10.
U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada:
– prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom,
– najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala,
– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom.
Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ukoliko se pri pregledu iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je specijalistički pregled potreban.
Potrebna financijska sredstva za provedbu mjera iz ovoga članka ne smiju ići na teret radnika.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Novo radno mjesto ili ono koje se oprema računalom mora u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ispunjavati zahtjeve za sigurnost i zaštitu zdravlja utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 12.
Poslodavac mora postojeće radno mjesto koje je u uporabi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prilagoditi zahtjevima utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 13.
Obveze prema odredbama članka 5. i 10. ovoga Pravilnika počinju teći u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/04-01/14
Urbroj: 526-08-05-6
Zagreb, 10. svibnja 2005.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

PRILOG

ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNJAVATI RADNO MJESTO IZ ČLANKA 3. PRAVILNIKA

1. OPREMA
a) Općenito
Oprema radnog mjesta ne smije biti izvor opasnosti od ozljede ili oštećenja zdravlja radnika.

b) Zaslon
1. Udaljenost zaslona od očiju radnika ne smije biti manja od 500 mm, ali opet ne tolika da bi radniku stvarala teškoće pri čitanju podataka sa zaslona. Slika na zaslonu ne smije treperiti i frekvencija osvježavanja slike zaslona mora biti najmanje 75 Hz za CRT zaslone i 60 Hz za LCD zaslone.
2. Znakovi na zaslonu moraju biti dovoljno veliki, oštri i tako oblikovani da ih se može razlikovati. Znakovi, razmaci između znakova i redova moraju biti dovoljno veliki, da ih je moguće razlikovati bez napora, ali ne preveliki kako bi tekst bio pregledan.
3. Osvijetljenost i kontrast na zaslonu moraju biti podesivi, tako da ih radnik bez teškoća može prilagođavati stanju u radnoj okolini.
4. Zaslon mora biti pomičan, tako da radnik njegov smjer i nagib može prilagoditi ergonomskim zahtjevima rada.
5. Mora biti osigurana mogućnost prilagođavanja visine zaslona visini očiju radnika, tako da oči radnika budu u visini gornjeg ruba zaslona, pravac gledanja u istoj ravnini ili ukošen prema dolje do 20°.
6. Na zaslonu ne smije biti odsjaja, jer on smanjuje čitljivost znakova i uzrokuje zamor očiju.
7. Zaslon mora biti čist, kako bi slika na zaslonu bila jasna, a tekst čitljiv.

c) Tipkovnica
1. Srednja visina tipkovnice ne smije prelaziti 30 mm, kosina joj ne smije biti veća od 15°, a ako je njezin donji rub viši od 1,5 cm potreban je produžetak koji služi kao podloška za šaku. Tipkovnica mora biti slobodno pokretna po cijeloj radnoj površini, tako da omogućuje radniku prirodno držanje tijela i ruku. Mogućnost pomicanja i prilagođavanja tipkovnice ne smije biti ograničena sredstvima za priključivanje ili dužinom kabela.
2. Na radnom stolu ili radnoj površini ispred tipaka mora biti najmanje 100 mm slobodne površine za smještaj ruku radnika.
3. Tipkovnica ne smije imati sjajnu površinu.
4. Razmještaj tipki na tipkovnici i karakteristike tipki moraju odgovarati ergonomskim zahtjevima.
5. Tipke i simboli na tipkama moraju biti jasno označeni i moraju biti lako raspoznatljivi i čitljivi.

d) Radni stol ili radna površina
1. Radni stol ili radna površina ne smiju blještati i moraju biti izrađeni od materijala koji na dodir nije hladan.
2. Površina stola ili radna površina moraju biti dovoljno prostrani da bude moguć primjeren razmještaj zaslona, tipkovnice, pisanih podloga i ostale opreme, te da ima dovoljno prostora za rukovanje mišem.
3. Ispod stola mora biti dovoljno slobodnog prostora za udobno sjedenje.
4. Radni stol ili radna površina moraju biti stabilni i, ako je to moguće, podesivi po visini.
5. Držalo za predloške mora biti stabilno, podesivo i mora biti izvedeno i postavljeno tako, da ne opterećuje dodatno oči, vrat i/ili glavu.

e) Radni stolac
1. Radni stolac mora biti stabilan te mora radniku omogućiti udoban položaj i neometano pomicanje.
2. Visina sjedala radnog stolca mora biti podesiva.
3. Naslon mora biti oslonac za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini.
4. Oslonac za noge mora biti osiguran svakom radniku koji to želi. Oslonac za noge mora biti dovoljno visok i stabilan, mora omogućiti udoban položaj stopala i nagib nogu i ne smije imati sklisku površinu.

2. RADNI OKOLIŠ

a) Zahtjevi vezani za prostor
1. Zahtjevi vezani za radne prostorije utvrđuju se prema posebnom propisu.
2. Radno mjesto mora biti oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom nefiziološkom položaju.
3. Na radnom mjestu mora biti dovoljno slobodnog prostora da radnik može lako mijenjati svoj položaj i obavljati potrebne pokrete pri radu.

b) Osvijetljenost
1. Prirodna ili umjetna rasvjeta mora osiguravati zadovoljavajuću osvijetljenost već prema vrsti rada od najmanje 300 luxa.
2. Ometajuće bliještanje i odsjaje na zaslonu potrebno je spriječiti odgovarajućim postavljanjem elemenata radnog mjesta u odnosu na razmještaj i tehničke karakteristike izvora svjetla.
3. Redovi stropnih svjetiljaka moraju biti paralelni sa smjerom gledanja radnika na radnom mjestu. Zaslon mora biti namješten i nagnut tako da ne dolazi do zrcaljenja svjetiljke na zaslonu. Svjetiljke u radnoj prostoriji moraju imati takve svjetlosne tehničke karakteristike da ne uzrokuju zrcaljenja na zaslonu.

c) Bliještanje i odsjaji
1. Radno mjesto mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle površine ne uzrokuju neposredno bliještanje ili ometajuće zrcaljenje na zaslonu.
2. Prozori moraju imati odgovarajuće zastore (kapke) za sprječavanje ulaza sunčeve svjetlosti na radno mjesto (ili u prostor tako, da ne ometaju rad).
3. Zaslon ne smije biti okrenut prema izvoru ili od izvora svjetla, a u protivnom su potrebne posebne mjere protiv bliještanja i zrcaljenja.

d) Buka
Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad i ne smije biti veća od 60 dBA.

e) Mikroklimatski uvjeti
Mikroklimatski uvjeti moraju odgovarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizičkog naprezanja (temperatura 20 – 24 °C).
Ukoliko se koristi klima uređaj, vlažnost treba biti između 40 i 60%, brzina strujanja zraka najviše 0,2 m/s, a u toplom razdoblju temperatura prostorije može biti najviše 7 °C niža od vanjske temperature.

f) Zračenje
Sva elektromagnetska zračenja, osim vidljivog zračenja, sa stanovišta zaštite zdravlja radnika moraju biti u skladu s pozitivnim propisima.

3. PROGRAMSKA OPREMA
Pri oblikovanju, izboru, naručivanju i mijenjanju programske opreme i oblikovanju radnih zadataka pri radu s računalom, poslodavac mora uzeti u obzir sljedeća načela:
a) Programska oprema mora biti takva da se radni zadatak može izvršiti.
b) Programska oprema mora biti jednostavna za uporabu i prila gođena razini znanja i iskustvu radnika.
c) Sustav mora radniku davati povratne informacije o izvođenju njegovih radnih zadaća.
d) Oblik i brzina davanja informacija sustava moraju biti prila gođeni radniku.
e) Programska oprema mora ispunjavati ergonomske zahtjeve, posebice pri obradi podataka.
f) Programska oprema mora osiguravati, ako je moguće, na zaslonu tamne znakove na svijetloj pozadini. Ukoliko se koristi zaslon u boji, moraju boje, a posebice pozadina, biti što manje izrazite, ko liko god je to moguće s obzirom na zahtjeve rada. 


***************
Tekst iz kategorije: Zakoni u Republici Hrvatskoj,  autor teksta: admin,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  14.12.2009. 
Tema :: Zakoni  ID#1376 Rec:1  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Politika  -  Više èlanaka iz kategorije :: Politika
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Buduće kazne za pravne osobe maksimalno će iznositi do milijun kuna 

U Hrvatskoj s Novom godinom i novi zakoni
ZAGREB 

S početkom 2008. godine, u Hrvatskoj stupaju na snagu i neki novi zakoni od kojih će neki sigurno osjetno utjecati na svakodnevicu. Kako je najavljeno, na snagu stupa Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, naknada rodiljnog dopusta za zaposlene majke za prvih 6 mjeseci bit će u visini svoje plaće bez dosadašnje gornje granice od 4257 kuna, ukida se i obvezno služenje vojnog roka za muškarce. Postrožuju se i uvjeti za stjecanje mirovine tako da će muškarci u mirovinu s 65, a žene 60 godina, uz minimalno 15 godina radnog staža. Najniža će mirovina biti uvjetovana za oko 0,8% prosječne bruto plaće u Hrvatskoj. Prijevremena mirovina bit će omogućena za muškarce s 65 godina starosti i 35 godina radnog staža, dok će žene moći ući s najmanje 55 godina starosti i 30 godina radnog staža. Novi Pomorski zakonik omogućit će pomorcima sudjelovanje u sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja i poreznih olakšica. Isto tako, jača se pravna zaštita i detaljnije se opisuje postupak javne nabave u Zakonu o javnoj nabavi kako bi se smanjilo korupciju i povećalo efikasnost. Postrožuje se i prekršajni zakon, tako da će se rokovi zastare udvostručiti, te će se povećati kazne za prekršitelje i pojednostaviti njihovo izricanje. Maksimalne prekršajne kazne za fizičke osobe povećat će se na 50.000 kuna, a za prekršaje protiv okoliša na milijun kuna. Buduće kazne za pravne osobe maksimalno će iznositi do milijun kuna. 


***************
Tekst iz kategorije: Politika,  autor teksta: Alexa,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  11.12.2007. 
Tema :: Zakoni  ID#1201 Rec:2  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Zakoni u Republici Hrvatskoj  -  Više èlanaka iz kategorije :: Zakoni u Republici Hrvatskoj
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Napokon malo zakona koji štite građane 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
ZAGREB 

ZAŠTITA POTROŠAČA, ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA napokon i kod nas.
13. srpnja 2007. sretan dan za potrošače u hrvatskoj.
No moglo bi biti tuge za trgovce. Stoga savjetujemo trgovcima da izgube sat dva vremena i pročitaju ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA . Mogli bi uštedjeti između 10.000 kuna i 100.000 kuna. Naravno i ovaj zakon ima svoje dubioze jer se mora primjenjivati striktno a u nekim slučajevima ta striktna primjena gubi smisao i urušava sustav. Primjeri se mogu naći na stranicama hrvatskih novina.
Poveznica na zakon:

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA 2007

 


***************
Tekst iz kategorije: Zakoni u Republici Hrvatskoj,  autor teksta: Mad Man,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  20.11.2007. 
Tema :: Zakoni  ID#1136 Rec:3  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Ustav Republike Hrvatske  -  Više èlanaka iz kategorije :: Ustav Republike Hrvatske
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Da li se mogu kopirati dijelovi Ustava 

Njemački ustav
ZAGREB 

BASIC LAW for the Federal Republic of Germany.

BASIC LAW - Germany

 


***************
Tekst iz kategorije: Ustav Republike Hrvatske,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  25.3.2007. 
Tema :: Zakoni  ID#1045 Rec:4  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Nekretnine  -  Više èlanaka iz kategorije :: Nekretnine
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Prepručujemo provjeriti prije gradnje 

Neprovjereno prenosimo o gradnji
ZAGREB 

Molimo da provjerite slijedeće informacije ako se upuštate u bilo kakovu gradnju: Ovo su podaci koji su nama bili predočeni...
*****************
Bez dozvole i bez potvrđenog glavnog projekta mogu se održavati upotrebljive građevine i graditi jednostavnije. To su, primjerice, kabelski i zračni priključak na električnu i telekomunikacijsku mrežu, grobnica i spomenik na groblju, reklamni pano oglasne površine do šest kvadrata, ograde visoke od 1,20 metara, potporni zidovi do visine od 80 centimetara, i slično.
****************
 


***************
Tekst iz kategorije: Nekretnine,  autor teksta: Prenosimo o gradnji,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  11.1.2007. 
Tema :: Zakoni  ID#961 Rec:5  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Privatizacija  -  Više èlanaka iz kategorije :: Privatizacija
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Kako je definriao zakon 

Postupak prodaje INA-e
ZAGREB 


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o privatizaciji INA -iudustrije nafte d.d. (Narodne novine, broj 32/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2002. godine donijela

ODLUKU

o redoslijedu i dinamici privatizacije
INA-Indusnije nafte d.d.

I.

Za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u portfelju INA-Industrije nafte d.d. rezervirano je 7% dionica.Za zaposlenike i ranije zaposlene u društvima koja čine INA grupu rezervirano je 7% dionica u portfelju INA-Industrija nafte d.d.

Strateškom ulagatelju prodat će se do 25% plus jedna dionica.

Hrvatskim državljanima, uz pravo prvenstva, pogodnosti i uvjete koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, te domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima bez prava prvenstva i posebnih pogodnosti, putem javne ponude, prodat će se u postupku javne ponude najmanje 15% dionica.

II.

Dionice iz stavka 1. točke I. ove Odluke prenijet će se, u roku od osam dana od dana njegova osnivanja, Fondu koji će se, sukladno članku 7. Zakona o privatizaciji INA-Industrija nafte d.d., osnovati posebnim zakonom.

Prodaja dionica iz stavka 2. točke I. ove Odluke obavit će se u roku od 30 dana od prve prodaje dionica u postupku javne ponude.

Postupak prodaje dionica iz stavka 3. točke I. ove Odluke započet će u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Postupak prodaje dionica iz stavka 4. točke I. ove Odluke započet će najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana okončanja postupka prodaje strateškom ulagatelju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti Hrvatskog sabora.

Klasa: 310-05/2-03/03

Urbroj: 5030116-02-8

Zagreb, 18. travnja 2002.

PREDSJEDNIK

Ivica Račan
 


***************
Tekst iz kategorije: Privatizacija,  autor teksta: INA,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  7.12.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#903 Rec:6  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Nekretnine kupuju stranci  -  Više èlanaka iz kategorije :: Nekretnine kupuju stranci
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Krsenja zakona uz podrsku nadleznih 

Kakvog li licimjerja
ZAGREB 

"....
Europska komisija navodi da se pregovori s Hrvatskom u području slobode kretanja kapitala mogu otvoriti tek kada se realno ostvare neki uvjeti. Konkretno se oko ovoga najviše bune Talijani jer da oni ne mogu kupovati kuće, a Nijemci mogu...."
Koje li izjave , kojeg li licimjerja...pa opce je poznato da se formiraju tvrtke kako bi se izigrao zakon i privatne strane osobe stanuju u objektima bez da svojoj tvrtki placaju naknadu za boravak....
Izigravanje zakona a inspektorat nista cini nego se proglasava nenadleznim sto znaci da podupire kriminal i sam sudjeluje u njemu i krsenjima zakona....
Krsenja zakona uz podrsku nadleznih ... da li radi nemara, neznaja ili DODVORAVANJA Europskoj komisiji... jer zamislite kad bi sad pozatvarali u zatvore 10.000 talijanskih drzavljanja radi ocitog gospodarskog kriminala.. 1> neplacanja naknada za privatno koristenje sluzbenog prostora za firmu.... te milijuni kuna izgubljenih u PDVu (jer se radi o osobnoj potrosnji iskljucivo.... te izgubljenih u porezu na profit... ne gospodo,... nema kriminala u Republici Hrvatskoj... ako ga ne zelite tako definirati....
A onda se pitate zasto zemlja tone u DUG...Pa jer onoga tko vlada nije briga da pokupi sve novcice i diskrimira ljude... pogotovu domace u odnosu na strance...
Prica se tu siri jer strancevakupovan moc je puno veca od hrvatske kupovne moci i tako dalje i tako blize....u nedogled ........ali samo jedan molba za Europsku uniju....- samo nemojte biti licimjeri...  


***************
Tekst iz kategorije: Nekretnine kupuju stranci,  autor teksta: Mad Man,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  31.8.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#865 Rec:7  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Mišljenja  -  Više èlanaka iz kategorije :: Mišljenja
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Garaža nije poslovni prostor već prostor za najam! 

Garaža ili poslovni prostor?
ZAGREB 

Članak 2.
(1) Poslovnim prostorom u smislu ovoga Zakona smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto. Tako stoji u zakonu: "ZAKON
O ZAKUPU POSLOVNOGA PROSTORA".
Medjutim da li se garaža može smatrati poslovnim prostorom? Poslovni prostor služi za obavljanje djelatnosti tako da bi imalo smisla donijeti zakon o najmu prostora jer jedina poslovna djelatonost koja se obavlja je stvaranje prihda od najma. Ali zbilja nema smisla nazivati poslovnim prostorom neštio što ne donosi prihod bili direktno bilo indirektno.
Kratki rezime u stilu :"... još jedan u nizu sitnih i nebitnih gluposti u sustavu"

 


***************
Tekst iz kategorije: Mišljenja,  autor teksta: J.M.,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  14.6.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#823 Rec:8  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Kupovna moć  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kupovna moć
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Tko je propustio uzeti garažu uz stan... 

Zakon daje garažu uz stan...
ZAGREB 

Da li znate da se uz prodaju stana na kojem postoji stanarsko pravo mogla kupiti garaža!
Netko je to propustio jer su mu tumačili da je garaža poslovni prostor....

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.htm

 


***************
Tekst iz kategorije: Kupovna moć,  autor teksta: Como Senso,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  3.6.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#820 Rec:9  RB0
Izvor teksta

Kategorija: Kud plovi ovaj brod  -  Više èlanaka iz kategorije :: Kud plovi ovaj  brod
Više èlanaka iz iste grupe...Zakoni - Kad birokracija vlada zemljom 

Ludih li ljudi
ZAGREB 

Da li znate da se ugovor o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo načinio u 14 istovjetnih primjeraka. Zbilja se pitamo tko je tu lud... i tko to hrani svu tu birokaraciju?Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže 


***************
Tekst iz kategorije: Kud plovi ovaj brod,  autor teksta: Biro Cratis,  iz medija: Hrvatske Novine,   od  3.6.2006. 
Tema :: Zakoni  ID#819 Rec:10  RB0
Izvor teksta
Page 1 of 2: 1 2 Next>>  
.... Pronadjeno tekstova: 12
Aproved by IMS.
Right menu
Novo na portalu

Novosti
 

 
Vijesti

Prostor za vijesti
 

 
Govorne vijesti

Poruka administratora
 
Informacije

Klik na sliku za govor


 
Zanimljivosti
Internet oglačavanje

Tvrtke
 

 
Upomoć!!!

Crveni križ
Hrvatske

 

 
Privatizacija Arenaturista

Povijest privatizacije
Arenaturist

 

 
Ostali linkovi
Tražilice

Tražilice za nekretnine:
 

 
RSS kanali

Hrvatske novine
RSS

 

 
Tekstove kreiraju
  Linkovi na oglase:
NEKRETNINE

HRV.- Real Estate
ENG. -
Real Estate
GER. - Real Estate
  Iz svijeta
cnn.com
bbc.com
    Oglasni prostor
Nema oglasa
Bezoglasni prostor
Za postavljenje banera za udruge i neprofitnih organizacija pošaljite baner i URL na email!
    RSS  Novine   
Zadnji tekstovi: RSS Hrvatskih Novina
A  B  C  Č  Ć  D    E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  Q  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž  |   Hrvatske-novine |
Copyright © Hrvatske-Novine.com 2005.-2008. - Powered by Macronet software engine
Hrvatske Novine