[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Gospodarska stranka grada Vukovara

Como Senso, Hrvatske Novine, 9.12.2007.


ZAGREB - Gospodarska stranka grada Vukovara poslala nam je email s privicima koje objavljujemo uz poziv zainteresiranima da ih kontaktiraju. Ovdje je samo dio koji je vezan uz poreske povlastice.
Pregled gospodarskih povlastica u gradu vukovaru
I - POREZNE povlastice
Prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04) , porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara, oslobođeni su plaćanja poreza na dobit u razdoblju od deset godina od početka primjene ovog Zakona(od 1.01.2005. do 01.01.2015.godine). Smatra se da porezni obveznik zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja Grada Vukovara, ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju. Prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04) ,za obavljanje djelatnosti u slobodnim zonama na području Vukovarsko-srijemske županije ne plaća se porez na dobit deset godina od početka primjene ovog Zakona (od 01.01.2005. do 01.01.2015.godine). Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04) obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i/ili brdsko planinskim područjima najmanje devet (9) mjeseci u poreznom razdoblju, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak deset (10) godina od dana početka primjene ovoga Zakona, (od 1.01.2005. do 01.01.2015.godine) a nakon toga porez na dohodak im se umanjuje za 75%.) Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04) rezidentima koji imaju prebivalište i borave na na području posebne državne skrbi prve skupine (Grad Vukovar) osobni odbitak priznaje se u iznosu od 3.840,00 kuna u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, a tijekom poreznog razdoblja koristi se osobni odbitak od 1.600,00 kuna. Osobni odbitak za djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji s prebivalištem i boravištem u Gradu Vukovaru, utvrđuje se prema visini osnovnog osobnog odbitka. Prema Zakonu o područjima od posebne državne skrbi (NN 26/03-pročišćeni tekst i 42/05), na promet i stjecanje nekretnina koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi ne plaća se porez na promet nekretninama: kad fizička osoba kupovinom prijavljuje ili mijenja prebivalište unutar tog područja
kad pravna osoba prodaje nekretnine na području posebne državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti. Porez se plaća ako se nekretnina otuđi ili se djelatnost prestane obavljati, ili naseljenik promijeni prebivalište izvan tog područja u roku 10 godina od dana nabave nekretnine. Fizičke osobe s prebivalištem na područjima od posebne državne skrbi ne plaćaju porez na nasljedstva i darovanja, ako su predmet nasljeđivanja ili darovanja nekretnine koje se nalaze na tom području.
Komentar Hrvatskih novina je slijedeći: Što vrijede povlastice ako nitko ne zna za njih ili ih ne koristi. Stoga se pozivaju zainteresirani da dodju do više informacija.