[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

Vukovar i povlastice za tvrtke i gospodarstvo

Como Senso, Hrvatske Novine, 9.12.2007.


ZAGREB - Nastavak tekstova o povlasticama u gradu Vukovaru
II - POVRAT UPLAĆENIH DOPRINOSA
Naputkom o ostvarivanju prava na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje uplate poslodavci sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas (NN 49/02 – objavljen 03.05.2002.g.) uređuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava sukladno Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o primjeni poticajnih mjera na području grada Iloka, općine Tovarnik i općine Lovas (NN 24/02). Poslodavcem koji ostvaruje pravo na povrat uplaćenih doprinosa ne smatra se poslodavac kojemu se izdaci za plaću odnosno djelatnost osiguravaju:- u državnom proračunu - u proračunu jedinica lokalne samouprave, - u izvanproračunskim fondovima. Pravo na povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zaposlenike s prijavljenim prebivalištem na području grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas ostvaruje poslodavac koji ima registrirano sjedište, odnosno prebivalište na istim područjima, te fizička osoba koja ima registriranu djelatnost i prebivalište na područjima grada Vukovara, grada Iloka te općina Tovarnik i Lovas. Pravo na povrat uplaćenih doprinosa poslodavci ostvaruju od dana 24. svibnja 2001., a ne i na povrat doprinosa koje su morali platiti do 24. svibnja 2001. bez obzira što su te doprinose platili nakon stupanja na snagu toga Zakona. Pravo na povrat uplaćenih doprinosa ne odnosi se na uplatu mirovinskog doprinosa po osnovi kapitalizirane i individualizirane štednje II. stupnja. Poslodavci podnose zahtjev za ostvarivanje prava na povrat uplaćenih doprinosa na obrascu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Područnoj službi Vukovar i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Područnom uredu Vinkovci. Zahtjevu se prilaže sudski ili drugi odgovarajući akt o registraciji ili odobrenju o obavljanju poslovne djelatnosti (izvod iz registra Trgovačkog suda, obrtnica ili drugi odgovarajući akt o obavljanju djelatnosti) i preslika osobne iskaznice. FINA će na temelju dostavljenih zahtjeva, a na teret računa državnog proračuna, izvršiti povrat doprinosa poslodavcima.