[Home] [Info]


Kategorija: Gospodarstvo

CARINSKE povlastice vezane uz Vukovarsko gospodarstvo

Como Senso, Hrvatske Novine, 9.12.2007.


ZAGREB - Vukovarsko gospodarstvo i carinske olakšice
III - CARINSKE povlastice
Prema Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01) i Pravilniku o korištenju carinske povlastice pri uvozu inicijalne opreme za obnovu i razvoj Grada Vukovara (NN 73/01), na uvoz inicijalne opreme koja je potrebna kao uvjet optimalnog obavljanja gospodarskih aktivnosti pravnih i fizičkih osoba registriranih u Gradu Vukovaru, te obavljanja društvenih djelatnosti, ne plaća se carina. Inicijalni uvoz opreme odnosi se na razdoblje od pet godina od datuma uvoza. Korisnici carinske povlastice mogu biti: trgovačka društva i trgovci pojedinci koji obavljaju gospodarsku ili sličnu djelatnost sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Vukovara,
ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost na području Grada Vukovara, samostalni poduzetnici (obrtnici) sa prebivalištem i mjestom obavljanja djelatnosti, na području Grada Vukovara, osobe koje obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost (odvjetnici, liječnici i dr.) s prebivalištem i mjestom obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara, te poljoprivrednici sa prebivalištem na području Grada Vukovara, koji su korisnici ili vlasnici poljoprivrednog zemljišta i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada Vukovara. Korisnik podnosi pismeni zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka s podacima o korisniku povlastice, opisom djelatnosti za čije je optimalno obavljanje neophodna inicijalna oprema (izvod iz registra Trgovačkog suda, obrtnica ili drugi odgovarajući akt o obavljanju djelatnosti, odnosno isprava o pravnom poslu temeljem kojeg koristi poljoprivredno zemljište), te popis inicijalne opreme s tarifnim oznakama prema Carinskoj tarifi, nazivima, količinom i vrijednosti u valuti. Akt o suglasnosti Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, korisnik carinske povlastice podnosi Carinskoj ispostavi Vukovar, koja vodi evidenciju o ostvarivanju povlastice. Oprema uvezena uz oslobađanje od plaćanja carine ne smije se prodati ili otuđiti po drugoj osnovi, posuditi, dati drugome na uporabu, u zalog, najam ili dati kao osiguranje druge obveze prije isteka roka od pet godina od dana uvoznog carinjenja, bez prethodne pismene obavijesti Carinskoj upravi o tome i prije izvršenja obračuna carine i plaćanja carinskog duga. U protivnome, carina će se obračunati po stopi koja se primjenjuje na dan nastupa tih okolnosti, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju je na taj dan utvrdila ili prihvatila carinarnica.