[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

OPĆA POVELJA O DUŽNOSTIMA ČOVJEKA

Walpurga, Hrvatske Novine, 9.12.2008.


ZAGREB - Preambula

Pošto su priznavanje dostojanstva koje pripada svim članovima ljudske porodice, priznavanje jednakih i urođenih prava za sve osnova slobode, pravednosti i mira u svijetu, te uključuju dužnosti ili odgovornosti,pošto ekskluzivno postojanje prava na konflikt ima za posljedicu razdvajanja i neprekidne svađe i pošto zapostavljanje dužnosti čovjeka može voditi do bezakonja i kaosa, pošto vladavina prava i unapređivanje ljudskih prava ovisi od spremnosti svakog
muškarca i žene da budu pravedni, pošto globalni problemi zahtijevaju globalna rješenja, što se, opet, može postići samo kroz ideje, vrijednosti i norme koje uživaju poštovanje svih kultura i društavapošto svi ljudi imaju odgovornost, da kako na licu mjesta, tako i u globalu unapređuju bolji društveni poredak, i to kako najbolje znaju, što je cilj koji ne može biti postignut samo putem zakona, propisa i konvencijapošto se ljudska stremljenja ka napretku i poboljšanju mogu ostvariti samo kroz sporazumne vrijednosti i mjerila koja u svako doba važe za sve ljude i institucije
Generalna Skupština Ujedinjenih Naroda usvajaovu Opću povelju o dužnostima čovjeka. Ona treba da bude zajedničko mjerilo za sve narode i nacije, s ciljem da svaka individua i svaka društvena ustanova, sukladno ovoj Povelji, doprinesu napretku zajednica i prosvjetljenju njihovih članova. Mi, narodi zemlje, ovim obnavljamo i pojačavamo već proklamirane obveze u Općoj povelji o ljudskim pravima: potpuno prihvaćanje dostojanstva svih ljudi, njihove urođene slobode i jednakosti i njihove solidarnosti. Svijest o ovim dužnostima i njihovo
prihvaćanje treba unapređivati u cijelom svijetu.

Fundamentalni principi humanosti
Član 1:
Svaka osoba, neovisno od spolne pripadnosti, etničkog porijekla, socijalnog statusa, političkog uvjerenja, jezika kojim govori, starosne dobi, nacionalnosti ili religije ima dužnost da se prema svakom čovjeku ponaša ljudski.

Član 2:
Nitko ne treba da podržava nečovječno ponašanje bilo koje vrste, naprotiv, svi ljudi imaju obvezu da se zalažu za dostojanstvo i samopoštovanje drugih ljudi.

Član 3:
Niti jedna osoba, niti jedna grupa ili organizacija, niti jedna država, vojska ili policija nisu na strani dobra ili zla, svi oni podređeni su moralnim mjerilima. Svaki čovjek ima obvezu, pod bilo kojim okolnostima, podržavati dobro i spriječiti zlo.

Član 4:
Svi ljudi, obdareni razumom i savješću, imaju obvezu u duhu
solidarnosti preuzeti odgovornost prema svima, porodicama i
zajednicama, rasama, nacijama i religijama: Ono što ne želiš da tebi drugi učine, ne čini ni ti drugima.


Nenasilje i poštivanje života
Član 5:
Svaka osoba ima dužnost da poštuje život. Nitko nema prava povrijediti,mučiti ili ubiti drugu ljudsku jedinku. Ovo ne isključuje pravo na opravdanu samoobranu od drugih individua i zajednice.

Član 6:
Konflikti između država, grupa ili individua trebaju biti riješeni bez sile. Niti jedna vlada ne smije tolerirati akte genocida ili terorizma, ili učestvovati u njima, dalje, ona ne smije zlouporabiti žene, djecu ili druge civile kao sredstvo vođenja rata.
Svaki građanin ili javni nositelj odgovornosti ima obvezu da djeluje na miran i nenasilan način.

Član 7:
Svaka osoba je neizmjerno vrijedna i mora biti zaštićena po svaku cijenu. Pored toga, zaštitu zahtijevaju i životinje i ljudski okoliš.
Svi ljudi imaju obvezu za dobrobit sadašnjih stanovnika zemlje i budućih generacija zaštititi zrak, vodu i tlo.


Pravednost i solidarnost
Član 8: Svaka osoba ima obvezu ponašati se časno i fer. Niti jedna osoba ili grupa ne treba da uzmu nešto što je u posjedu druge osobe ili grupe ili da to protiv njihove volje otuđe.

Član 9:
Svi ljudi kojima su dana potrebna sredstva, imaju obvezu učiniti ozbiljne napore za nadilazenje siromaštva, neuhranjenosti, neznanja i nejednakosti. Oni svugdje u svijetu treba da unapređuju razvoj koji će za sve ljude osigurati dostojanstvo, slobodu, sigurnost i pravednost.

Član 10:
Svi ljudi imaju obvezu marljivošću i zalaganjem razvijati svoje sposobnosti; svi trebaju imati jednake šanse za obrazovanje i smisljen rad. Svatko treba pružiti podršku onima koji je trebaju, onima kojima je nešto uskraćeno, onima koji imaju teškoće u razvoju i žrtvama diskriminacije.

Član 11:
Sva imovina i sva bogatstva moraju, suglasno s pravednošću, odgovorno biti uporabljena u cilju unapređivanja čovječanstva. Ekonomska i politička moć ne smiju se koristiti kao sredstva vladavine, nego moraju biti iskorištena u cilju stvaranja ekonomske pravednosti i socijalnog reda.


Istinitost i tolerancija
Član 12:
Svaki čovjek ima dužnost govoriti istinu i djelovati u duhu istine. Niko, pa ma koliko on bio moćan i na visokom položaju, ne smije lagati. Mora se poštovati pravo na privatnost, te na osobno i poslovno povjerenje. Nitko nije obvezan nekom drugom u bilo koje doba kazati potpunu istinu.

Član 13:
Niti jedan politički službenik, privrednik, naučnik, pisac ili umjetnik nisu oslobođeni općih etičkih mjerila, niti su ovih mjerila oslobođeni ljekari, pravnici ili drugi službenici koji imaju posebne obveze prema svojim klijentima. Drugi etički kodeksi ili etički kodeksi specifični za neke poslove moraju pratiti odrednice općih mjerila kao što su
istinitost i fair-play.

Član 14:
Sloboda medija u informiranju javnosti i kritiziranju društvenih ustanova i vladinih mjera - što je od izuzetne važnosti za jedno pravedno društvo -, mora se koristiti promišljeno i odgovorno. Sloboda medija sa sobom nosi posebnu odgovornost za sastavljanje točnih i istinitih izvješća.
Senzacionalna izvješća koja ugrožavaju ljudsku jedinku ili njeno dostojanstvo moraju se spriječiti.

Član 15:
Dok sloboda religije mora biti zagarantirana, predstavnici religija imaju posebnu obvezu, a to je da spriječe izražavanje predrasuda i diskriminirajuće radnje nad onima koji ne pripadaju istoj grupi. Oni ne treba da podstiču ili legitimiraju mržnju, fanatizam i vjerske ratove, naprotiv, treba da unapređuju toleranciju i međusobno poštovanje svih
ljudi.


Međusobno poštovanje i partnerstvo
Član 16:
vi muškarci i sve žene imaju obvezu da u svojim partnerskim odnosima jedni drugima pokažu poštovanje i razumijevanje. Nitko ne smije neku drugu osobu seksualno iskorištavati ili je učiniti ovisnom. Naprotiv, oba partnera se moraju brinuti o dobrobiti onog drugog

Član 17:
Brak - pored svih kulturnih i religioznih različitosti - iziskuje ljubav, vjernost i uzajamno davanje, i on treba da ima za cilj garanciju sigurnosti i međusobne podrške.

Član 18:
Razumno planiranje porodice je odgovornost svakog para. U odnosu između roditelja i djece treba da postoji ljubav, poštovanje, priznavanje i briga jednih za druge. Ni roditelji, niti drugi odrasli ne trebaju iskorištavati ili zlostavljati djecu.

Zaključak
Član 19:
Niti jedna odredba ove Povelje ne smije se protumačiti tako, da se u njoj pronađe pravo za državu, grupu ili pojedinca da djeluju u smislu kršenja dužnosti, prava i sloboda navedenih u ovoj i u Općoj povelji o ljudskim pravima iz 1948. godine.
IBR : 1001