[Home] [Info]


Kategorija: Kud plovi ovaj brod

Kina stigla u Hrvatsku ...ili Hrvatska otišla u Kinu

Net Man, Hrvatske Novine, 30.6.2006.


ZAGREB - Nismo mogli vjerovati....Da li se ovo odnosi i na nas...moramo provjeriti da još ne bi australska policija pokušala pokucati na naša vrata s namjerom da nas izruči hrvatskim vlastima radi kriminala. Pisane riječi!
Zamislite, ukoliko ste dijete od 16 godina i otvorite svoje web stranice a ne definriate ih kao blog podložni ste KONTROLI DRŽAVE. Zar se vraćam o prošlost?
Evo, umjesto daljnjih komentara dajemo tekst pravilnika:
************* a da nas ne optuže za poveedu Copyrighta navodimo da je izvor preuzet iz Narodnih novina.... onih istih čiji pristup su željeli naplaćivati.... ma ni manje ni više nego građanima koji te iste institucije financiraju....a bez ikakovog podilaženja računa za obavljene poslove tim istim građanima...
.. umjesto daljeg filozofiranja slijedi tekst PRAVILNIKA
****************

<br> Pravilnik o sadržaju prijave te sadržaju i načinu vođenja očevidnika nakladnika elektroničkih publikacijaVIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE


1593


Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima
(»Narodne novine«, 122/03), Vijeće za elektroničke medije na svojoj 94. sjednici
održanoj 30. svibnja 2006. godine donijelo je


PRAVILNIK


O SADRŽAJU PRIJAVE TE SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA
NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Očevidnikom nakladnika elektroničkih publikacija (u daljnjem
tekstu: Očevidnik) evidentiraju se nakladnici elektroničkih publikacija i
njihove elektroničke publikacije. Elektroničke publikacije su programski
sadržaji koje fizičke ili pravne osobe prenose putem
informacijsko-komunikacijskih veza na način da su dostupni širokoj javnosti bez
obzira na njihov opseg.


Članak 2.


Očevidnikom se posebice evidentiraju elektroničke publikacije
koje, bez obzira na platformu odnosno podlogu, u potpunosti ili u bilo kojem
svom dijelu, imaju karakter audiovizualnih medijskih usluga, tj. pokretnih slika
čiji je cilj informirati, educirati ili zabaviti šire gledateljstvo odnosno
korisnike.


Članak 3.


Očevidnikom se ne evidentiraju one elektroničke publikacije
koje imaju privatni karakter namijenjen osobnoj komunikaciji (tj. nisu
namijenjene široj publici) kao što su e-mail poruke, sms poruke, mms poruke,
blogovi, ostale privatne mrežne stranice i slično, bez obzira na to odgovaraju
li prethodnom stavku ili ne.


Članak 4.


Nakladnik elektroničkih publikacija, koji je pravna osoba, mora
prije prve objave elektroničke publikacije podnijeti prijavu za upis u
Očevidnik, koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije (u daljnjem tekstu:
Vijeće).


Članak 5.


Nakladnik elektroničke publikacije dužan je prijaviti svaku
izmjenu i/ili dopunu podataka iz prijave u Očevidnik nakladnika elektroničkih
publikacija.


II. SADRŽAJ PRIJAVE


Članak 6.


Sadržaj prijave u Očevidnik propisan je posebnim obrascem
(Prilog 1.) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.


III. ODGOVORNA OSOBA


Članak 7.


Očevidnik nakladnika elektroničkih publikacija vodi se pri
Vijeću za elektroničke medije.
Posebnom odlukom Vijeće imenuje osobu
zaposlenu u Vijeću kao odgovornu osobu za vođenje Očevidnika.
Odgovorna osoba
zaprimat će prijave budućih nakladnika elektroničkih publikacija. Odgovorna
osoba također će evidentirati postojeće nakladnike elektroničkih publikacija
koji nisu ispunili obvezu iz članka 38. stavka 2. Zakona o elektroničkim
medijima odnosno članka 4. ovog Pravilnika.


IV. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE


Članak 8.


Na programske sadržaje elektroničkih publikacija primjenjuju se
odredbe Zakona o elektroničkim medijima.
Na nakladnike elektroničkih
publikacija odnose se obveze koje proizlaze iz Zakona o elektroničkim
medijima.


V. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 9.


Postojeći nakladnici elektroničkih publikacija dužni su u roku
od devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti
prijavu za upis u Očevidnik elektroničkih publikacija.
Ukoliko postoji dvojba
je li neka publikacija elektronička publikacija u smislu ovoga Pravilnika ili
Zakona o elektroničkim medijima, o tome odlučuje Vijeće.
Novčanom kaznom do
100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne izvrši obvezu
podnošenja prijave za upis u očevidnik nakladnika elektroničkih
publikacija.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na
snagu osmog (8) dana od dana objave.

Klasa: 612-12/06-03-12
Urbroj:
567-01/06-02
Zagreb, 30. svibnja 2006.


Predsjednik Vijeća
mr. sc. Denis Peričić, v.
r.
 


PRILOG 1.


OBRAZAC ZA PRIJAVU NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA U
OČEVIDNIK NAKLADNIKA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA


I.Nakladnik elektroničke publikacije
(fizička ili pravna
osoba):
IME/NAZIV:                      
_______________________________
ADRESA:                           
_______________________________
TELEFON:                         
_______________________________
E-MAIL
ADRESA:             
_______________________________
ODGOVORNA OSOBA:   
_______________________________
UREDNIK PUBLIKACIJE:
_______________________________


II.


Vrsta elektroničke publikacije s obzirom na način objavljivanja
(označiti):
– MREŽNA (WEB)
STRANICA                                           
DA     NE
– SATELITSKI PROGRAMSKI
SADRŽAJ                          
DA     NE
– KABELSKI PROGRAMSKI
SADRŽAJ                            
DA     NE
– INTERNETSKI PROGRAMSKI
SADRŽAJ                      
DA     NE
– PROGRAMSKI SADRŽAJ PUTEM
MOBILNE
  
TELEFONIJE                                                                      
DA    NE
– OSTALE ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE U
SMISLU
   ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA I
  
PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA
   OČEVIDNIKA NAKLADNIKA
ELEKTRONIČKIH
  
PUBLIKACIJA                                                                    
DA    NE
 


III.


Sadrži li elektronička publikacija koja se prijavljuje
audiovizualne medijske usluge kojima je cilj informirati, educirati ili zabaviti
šire gledateljstvo tj.
korisnike?

                                                                                                
DA     NE

Ako da, u kom obliku:
– naplatna
TV                                                                          
DA      NE
– audio i video usluge na
zahtjev                                               
DA      NE
– kodirani i televizijski
programi                                                
DA      NE

ostalo                                                                                    
DA      NE
 


IV.


Naziv elektroničke
publikacije:
__________________________________________________
 


V.


Opis sadržaja elektroničke publikacije
(s točnim popisom
audiovizualnih medijskih usluga koje se distribuiraju putem elektroničke
publikacije)
_____________________________________________________________________________

U
___________________, _______________ 200__.
 


align=left>                                                        
POTPIS I
PEČAT
                                                  
ODGOVORNE
OSOBE
                                                 
_____________________