[Home] [Info]


Kategorija: Ekonomija (3)

KRATKI RJEČNIK JAVNIH FINANCIJA

adminsitrator, Hrvatske Novine, 16.2.2010.


ZAGREB - KRATKI RJEČNIK JAVNIH FINANCIJA

administrativna klasifikacija - rashodi prikazani po pojedinim proračunskim korisnicima (ministarstvima,
agencijama i sl.).

amandmani - prijedlozi za izmjenu i dopunu prijedloga proračuna koji se obično iskazuje povećanjem ili
smanjenjem sredstava za pojedine proračunske korisnike.

bruto domaći proizvod (BDP) - ukupna vrijednost svih dobara i usluga proizvedenih u jednoj zemlji tijekom
kalendarske godine.

deficit - višak rashoda nad prihodima u nekom razdoblju.

dijeljenje poreza - podjela odgovornosti za prikupljanje i raspolaganje poreznim prihodima između središnje
vlasti i nižih razina vlasti (v. zajednički porezi).

unutarnji javni dug - javni dug države domaćim vjerovnicima.

doprinosi - vrsta javnih prihoda pri kojima je pružena usluga razmjerna plaćenom doprinosu. U Hrvatskoj se
ubiru iz plaće i na plaću (tj. na teret zaposlenika i na teret poslodavca). Doprinosi čine prihode
izvanproračunskih fondova – zdravstvenog i mirovinskog, te fonda doplatka za djecu. Služe za financiranje
državnih usluga koje imaju socijalnu komponentu.

dotacije - utvrđeni iznos sredstava što ih država dodjeljuje lokalnim jedinicama (županijama, općinama i
gradovima) na temelju izmjerene fiskalne nejednakosti. Pravo ostvaruju samo one lokalne jedinice koje imaju
ispodprosječni fiskalni kapacitet, odnosno koje vlastitim prihodima ne mogu pokriti potrebnu proračunsku
potrošnju.

državni proračun - proračun na razini Republike Hrvatske.

Državni ured za reviziju - samostalna, neovisna institucija koja obavlja revizije državnog proračuna,
proračuna lokalnih jedinica, izvanproračunskih fondova, državnih i javnih poduzeća, te poduzeća koja se
djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna. Državni ured za reviziju ocjenjuje usklađenost trošenja
proračunskih sredstava s planiranim i odobrenim iznosima tih sredstava.

fiskalna godina - vremensko razdoblje od dvanaest mjeseci za koje država planira prihode i rashode.
U Hrvatskoj je jednaka kalendarskoj godini (1. siječnja 31. prosinca).

fiskalni kapacitet - sposobnost lokalnih jedinica (županija, općina i gradova) da vlastitim proračunskim
sredstvima financiraju proračunske rashode.

funkcionalna klasifikacija - rashodi prikazani po pojedinim namjenama (javni red i sigurnost, obrana,
zdravstvo i sl.).

izdaci - nepovratna tekuća i kapitalna plaćanja, s protuobvezom ili bez nje kao i isplaćene potpore i transferi
drugima.


instrumenti javnog duga - krediti, zajmovi, obveznice i trezorski zapisi kojima se država koristi za
financiranje prekomjernih rashoda (deficita).

izravni porez - neposredni ili direktni porez koji se izravno nameće poreznom obvezniku, npr. porez na
dohodak, dobit, imovinu te na nasljedstva i darove.

izvanproračunski fondovi - pravne osobe koje se financiraju iz namjenskih poreza odnosno doprinosa i/ili
neporeznih prihoda. U RH to su Fond mirovinskoga i invalidskog osiguranja, Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje, Hrvatski zavod za za-pošljavanje, Fond doplatka za djecu, te Hrvatske vode.

izvršenje proračuna - trošenje proračunskih sredstava tijekom godine za namjene i ciljeve koji su utvrđeni
proračunskim planom.

javne financije - grana ekonomije koja se bavi analizom politike državnih prihoda i rashoda.

javni dug - ukupna zaduženost države prema domaćim ili inozemnim vjerovnicima u određenom trenutku.
To je proračunski deficit kumuliran na svim razinama na ko-jima država prikuplja i troši sredstva (na razini
državnog proračuna, proračuna lo-kalnih jedinica te izvanproračunskih fondova).

javni sektor - dio nacionalnoga gospodarstva koji u najširem smislu obuhvaća sve razi-ne državne vlasti,
sustav socijalnoga, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te jav-na poduzeća.

jedinica lokalne samouprave i uprave - općina, grad, županija.

kapitalni izdaci - izdaci za nabavu zemljišta, nematerijalne imovine, zaliha, nefinan-cijske imovine i sl., kojih
je vijek trajanja dulji od jedne godine.

kapitalni prihodi - primici od prodaje nefinancijske kapitalne imovine kao što su zem-ljište, nematerijalna
imovina, robne zalihe i drugo, kojih je vijek trajanja dulji od jedne godine.

kapitalni projekt - projekti čija izvedba (izgradnja) traje dulje od godine dana i od ko-jih se očekuje povrat
(korist, dobit) u godinama nakon izgradnje (škole, bolnice, autoceste, mostovi i sl.). U Hrvatskoj se kapitalnim
projektom smatra kapitalni iz-datak čija je vrijednost veća od 200 000 kuna.

konsolidirani proračun središnje države - proračun nakon poništavanja medusobnih transakcija (transfera)
između državnog proračuna i izvanproračunskih fondova.

konsolidirani proračun opće države - proračun nakon poništavanja medusobnih tran-sakcija između
državnog proračuna, proračuna izvanproračunskih fondova te prora-čuna lokalnih jedinica. To je stvarni
pokazatelj financijske pozicije, odnosno priho-da, rashoda i zaduživanja države.

neizravni porez - posredni ili indirektni porez na dobra i usluge što se ubire neizravno preko posrednika –
uvoznika, proizvođača ili prodavača, npr. porez na promet, do-danu vrijednost, trošarine i carine.

opća država - prema statističkom sustavu javnih financija Medunarodnoga monetarnog fonda, obuhvaća sve
razine državne vlasti i sve institucije koje za državu ubiru pri-hode i izvršavaju rashode. U Republici Hrvatskoj
opća država obuhvaća državni proračun, proračune lokalnih jedinica i izvanproračunske fondove.opće dotacije - utvrđeni iznos sredstava što ga država daje lokalnim jedinicama bez pro-pisivanja namjena
korištenja. Lokalne jedinice samostalno raspolažu dotacijskim sredstvima i troše ih za namjene koje same
odrede. Način dodjele opće dotacije od-ređen je čl. 48. i 49. Zakona o financiranju jedinica lokalne
samouprave i uprave.

porezi - vrsta javnih prihoda koja se pojavljuje kao prisilno plaćanje državi bez protunaknade.

porezna osnovica - predmet ili iznos na koji se primjenjuje porezna stopa, npr. dobit trgovačkog društva,
dohodak fizičke osobe, nekretnine, tj. konačni iznos do kojega se dolazi nakon što su uzeti u obzir svi odbici,
gubici i osobni odbici.

porezna stopa - obično postotak ili fiksni iznos dohotka, dobiti, vrijednosti roba i usluga i sl. koji se plaća
državi. Ako je izražena kao postotak, može biti progresivna,proporcionalna ili regresivna. Bez obzira na
vrstu, primjenjuje se na poreznu osnovicu koja se razlikuje ovisno o prirodi poreza o kojemu je riječ.

porezni obveznik - osoba koja konačno snosi teret porezne obveze za bilo koji određeni status, djelatnost ili
transakciju.

potpore - primici bez protuobveza, neotplativi i neobvezni primici od tuzemnih i inozemnih jedinica državne
uprave ili međunarodnih institucija.

posudbe umanjene za otplate - transakcije države s drugim subjektima koje se sastoje od posudbi i otplata.
Posudbe koje imaju obvezu povrata (otplate) daju se npr. u zemlji (županijama, općinama, građanima i sl.) i u
inozemstvu (vladama i međuna-rodnim institucijama).

prihodi - novac koji prikuplja država. To su porezi, pristojbe i naknade za različite uslu-ge te prihodi od prodaje
državne kapitalne imovine.

primici proračuna - sredstva koja država dobiva zaduživanjem po osnovi primljenih kredita i zajmova,
izdavanja obveznica i drugih vrijednosnih papira.

prirez - financijski instrument kojemu kao osnovica plaćanja služi iznos već plaćenog “poreza”. Obično se
uvodi na izravne poreze. U Hrvatskoj pravo na uvođenje prire-za poreza na dohodak imaju gradovi s više od
40 000 stanovnika.

privremeni proračun - proračun koji vrijedi tri mjeseca. Donosi se kada Sabor ne donese proračuna prije
početka fiskalne godine (v. privremeno financiranje).

privremeno financiranje - financiranje proračuna za razdoblje od tri mjeseca. Obuhva-ća najviše 25 %
proračunskih sredstava korištenih u istom razdoblju prethodne godine (v. privremeni proračun).

proračun - procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos izdataka i drugih plaćanja države,
odnosno lokalne jedinice koje odobrava Hrvatski sabor, odnosno skupština lokalne jedinice u skladu s
odredbama Ustava i drugih zakona.

proračunski deficit - višak državnih rashoda nad državnim prihodima u određenom razdoblju, najčešće
godini dana.


proračunski korisnici - agencije, ministarstva i ostala tijela državne uprave, vlasti i svi ostali koji se
financiraju iz proračuna.

proračunska pozicija - naziv za pojedine proračunske prihode i primitke te rashode koji se dalje klasificiraju
na skupine i podskupine računa.

proračunska stavka - v. proračunska pozicija

protuobveza - stanje kada se za primljeni ili plaćeni iznos zauzvrat mora obaviti usluga ili dostaviti roba.

račun financiranja - dio proračuna u kojemu se prikazuje način financiranja proračunskih manjkova
(deficita), te trošenja proračunskih viškova (suficita).

rebalans - izmjenu proračunskih iznosa, odnosno njihovo smanjenje ili povećanje u od-nosu prema izvorno
planiranom proračunu. Obavlja se tijekom godine.

riznica (državna riznica) - sustav proračunskoga i financijskog upravljanja državnim prihodima, rashodima i
dugovima. Obuhvaća planiranje, izvršavanje te nadzor i upotrebu sredstava državnog proračuna.

skupina računa - oznaka (broj) za pojedinu proračunsku poziciju (stavku) koja služi za evidentiranje i
praćenje razine prikupljenih prihoda i korištenih rashoda.

središnja država - prema statističkom sustavu javnih financija Medunarodnoga monetarnog fonda, u
Republici Hrvatskoj obuhvaća državni proračun i izvanproračunske fondove.

suficit - višak prihoda nad rashodima u nekom razdoblju.

transferi - financijska sredstva koja središnja država osigurava lokalnim jedinicama u obliku udjela u
jednome ili više poreza (okomito fiskalno izravnanje) te u obliku međužupanijskog (vodoravnog) fiskalnog
izravnanja dotacijama od više prema ni-žim razinama vlasti.

unutarnji javni dug - ukupno zaduženje države u zemlji kada su glavni vjerovnici gra-đani, poduzeća te
financijske institucije.

zajednički porezi - podjela poreza (njihove porezne osnovice) između središnje vlasti i nižih razina vlasti.
Dijeleći poreznu osnovicu među razinama vlasti, središnja vlast kontrolira i utječe na visinu prikupljenih poreza
mijenjanjem stopa ili odnosa u po-reznim prihodima koji ostaju na razini lokalnih jedinica. Država i lokalne
jedinice u Hrvatskoj međusobno dijele poreze na dohodak, porez na dobit, porez na promet nekretnina te
porez od igara na sreću.

veličina države - udio državne potrošnje (rashoda) u bruto domaćem proizvodu.
IBR : 11111

Kategorija: (3) Ekonomija
Ostali tekstovi iz kategorije:

Naslov: Zašto političari skidaju gaće strancima?
Tema: Jao nama!
Autor: Mad Man
Članak: Neshvatljiva je gluma koju koriste političari u pokazivanju nepostojeće suverenosti...
Datum: 9.4.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: IPO ili strateški partner
Tema: Odabir strateškog partnera
Autor: Questen Mark
Članak: Nema strateškog partnera - nema provizije pregovaračima
Datum: 20.4.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Zašto urušavati sustav iznutra
Tema: Zakoni
Autor: Como Senso
Članak: Izmjene, izmjene , izmjene....
Datum: 29.6.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Dati nezarađenu plaću
Tema: Smiješni političari
Autor: Crazy Man
Članak: Kako poslovati kad nema zaštite poslodavaca...
Datum: 3.7.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Trošak rada u zemlji
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Koji su troškovi rada, da li smo konkurentni svijetu?
Datum: 15.12.2006.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Nase misljenje o cijeni dionica INE
Tema: Dobit hrvatskih poduzeća
Autor: Mad Man
Članak: Koliko vrijedi dionica ako je dividenda 10kuna
Datum: 11.5.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Poskupio je kruh
Tema: LIFE IN CROATIA
Autor: Walpurga
Članak: Walpurga komentira poskupljenje kruha
Datum: 1.8.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Kako zaraditi 50.000 kuna u par dana
Tema: Akcije
Autor: Analytics
Članak: Kupili ste dionice na IPO
Datum: 6.8.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Ministarstvo financija
Tema: MINGO
Autor: Como Senso
Članak: POVODOM TEKSTA – ZA 1200 SAVJETNIKA – 105 MILIJUNA KUNA NA INTERNET STRANICI BUSINESS.HR
Datum: 6.8.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Poskupljenje hrane
Tema: Hrvatska danas
Autor: Walpurga
Članak: Walpurga komentira poskupljenje kruha
Datum: 7.8.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: CROATIA OSIGURANJE SKLOPILA UGOVOR S IMEX BANKOM
Tema: Rast vrijednosti dionica
Autor: Mara A T
Članak: Croatia osiguranje
Datum: 14.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: HRVATI SVE VIŠE KORISTE MOBILNE MREŽE
Tema: Rast vrijednosti dionica
Autor: Mara A T
Članak: Fiksne mreže, mobilne mreže i SMS
Datum: 14.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: POTPISAN UGOVOR ZA NASTAVAK IZGRADNJE AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Autocesta Rijeka Zagreb
Datum: 14.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: ATLANTIC GRUPA POSLUJE S VELIKIM PROFITOM
Tema: INVESTICIJE U RH
Autor: Mara A T
Članak: Atlantic
Datum: 15.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: BROJ PUTNIKA U ZRAČNOM PROMETU SE POVEĆAVA
Tema: Statistike
Autor: Mara A T
Članak: Zračni promet
Datum: 15.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: IZVOZ IZ HRVATSKE
Tema: Hrvatska danas
Autor: Mara A T
Članak: Spor hrvatski izvoza u zemlje EU
Datum: 16.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: PAD DIONICA T-HT-a
Tema: HRVATSKI TELEKOM
Autor: Mara A T
Članak: Dionice HT-a
Datum: 16.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Kakvo je stanje na hrvatskom tržištu dionica
Tema: Političari u privredi
Autor: Mad Man
Članak: Opravak burze trajan ili privremen
Datum: 21.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: INA prodaja dionica
Tema: Pritužbe na usluge
Autor: Mara A T
Članak: Kada prestane prodaja srebra prihod će stizati od prodaje maglenki i magle
Datum: 23.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Hrvatskih osiguravajućih društva
Tema: Marketing
Autor: Mara A T
Članak: Podaci o društvima
Datum: 23.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: ATLANTIC GRUPA I ZVEČEVO POTPISALI UGOVOR
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Ekspanzija Atlantic grupe
Datum: 30.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: GRAD RIJEKA PRODAJE DIONICE DA BI PLATILA DUGOVANJA
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Dionice Riječke banke
Datum: 30.11.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: 24. trgovina Magme u Srbiji
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Magma dioničari su sretni
Datum: 7.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Oporavak investicijskih fondova u Hrvatskoj
Tema: Croatian Business
Autor: Mara A T
Članak: Da li je došlo vrijeme oporavka i pogodan trenutak za nova ulaganja u dionice ili još treba čekati za pravu priliku
Datum: 11.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: GRAĐANI ZADUŽENI OKO 210 MILIJARDI KUNA
Tema: Izlaz iz nepostojeće recesije
Autor: Mara A T
Članak: Tko ima novaca, tko nema novaca, dobra neka država, građani imaju novaca, država grca u dugovima, građani u dugovima, što se događa, da li su građani zadovoljni
Datum: 12.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Više ništa nije kao prije
Tema: Croatian Business
Autor: Alexa
Članak: Brijuni-rivijera ili tko je zamjenio druga Tita
Datum: 18.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Koliko novaca za Bozićnicu definria ministar Šuker
Datum: 26.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: U hrvatskoj se ne manipulira s plaćanjem poreza
Tema: Croatian Business
Autor: Como Senso
Članak: Rad na crno u hrvatskoj i neplaćanje doprinosa radnicima
Datum: 26.12.2007.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Hrvatske novine se nisu mješale u burzu
Tema: Ekonomska stabilnost
Autor: burzovni mesetar
Članak: Predviđanja vezana uz burzu
Datum: 17.9.2008.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Prodaja i umjetnost prodaje
Tema: Marketing
Autor: B M
Članak: Stručnjaci o prodaji
Datum: 28.3.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: Brodosplit: Porinuće novogradnje 459 za ciparskog naručitelja
Tema: Croatian Business
Autor: S. K.
Članak: U Brodosplitu porinut je Tanker veličine panamax, klase 1A za plovidbu i prijevoz naftnih proizvoda u ledenim područjima, ugovoren je za ciparskog naručitelja tvrtku Skol Shipping Company Limited
Datum: 1.4.2009.
Novine: SEEbiz
..................

Naslov: Prenosimo otvoreno pismo premijeru Sanaderu
Tema: Politka na internetu
Autor: A B
Članak: Prigovaranja
Datum: 12.5.2009.
Novine: Hrvatske Novine
..................

Naslov: KRATKI RJEČNIK JAVNIH FINANCIJA
Tema: Rječnik
Autor: adminsitrator
Članak: državni proračun - proračun na razini Republike Hrvatske.
Datum: 16.2.2010.
Novine: Hrvatske Novine
..................
****************
 

 

 

fake rolex sale
rolex replica watches
swiss replica watches